Ο  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ  ΜΑΣ

Η Κυριακή είναι ημέρα που ευλόγησε ο Θεός, και η Εκκλησία με στοργή μας υπενθυμίζει, ότι την  ημέρα αυτή, πρέπει να την αφιερώνουμε στην προσευχή και την λατρεία του αγίου Θεού στους ιερούς μας Ναούς.

Μέσα στους ιερούς αυτούς  χώρους, οι προσευχές, οι ύμνοι, οι δοξολογίες, το διάβασμα και η εξήγησι των Αγίων Γραφών, μας  βοηθούν ψυχικά και μας διδἀσκουν για τον αληθινό προορισμό μας σε τούτη την ταλαίπωρη γή. Στον Ιερό Ναό παίρνουμε δύναμι και  θάρρος στις θλίψεις μας και τα βάσανά μας, υψώνοντας τα μάτια μας σε θερμή προσευχή  στον Κύριο. Οι ιερές Εικόνες μας θυμίζουν την ζωή και πολιτεία των αγίων αυτών προσώπων, και προσευχητικά παρακαλούμε τον Θεό να μας αξιώσει να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους, παράδειγμα αφοσιώσεως και υπακοής, στο θέλημα και  τις εντολές του Θεού. Το δε θυμίαμα μας φέρνει νοερά στόν ουράνιο θρόνο, στό ουράνιο θυσιαστήριο, στή θριαμβεύουσα Εκκλησία, μπροστά στόν Θεό.  Όλα που γίνονται στόν ιερό Ναό μας φέρνουν πιό κοντά, τον ένα πρός τον άλλο, αδέλφια Χριστού, μιά οικογένεια μεγάλη, λατρεύοντας τόν ουράνιο Πατέρα μας.

Να ερχόμαστε στούς ιερούς μας Ναούς ντυμένοι σεμνά.  Ενθυμούμενοι κάθε στιγμή, ότι ο ιερός ναός δέν είναι αίθουσα γιά γενικές συνελεύσεις, γιά θέατρο και χορό και κουβέντα, αλλά τόπος προσευχής και εξομολογήσεως και δακρύων.

«Ο τόπος τούτος είναι φοβερός, είναι το σπίτι του Θεού και η Θύρα του ουρανού» (Γεν. 28,17).  Μέ αυτή τη σκέψι να μπαίνουμε στίς εκκλησίες μας και να προσευχώμεθα με ευλάβεια, με συντριβή ψυχής, με δάκρυα στα μάτια, με ιερή και άγια συμπεριφορά και διαγωγή.

Κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία, ακούμε αυτά τα λόγια: «Άς παρακαλέσουμε τον Κύριο γιά τούτο το σπίτι, τον ιερό ναό, και γιά κείνους που έρχονται να εκκλησιασθούν με πίστι, με φόβο Θεού, με ευλάβεια.  Γι’ αυτούς εύχεται και προσεύχεται ο κληρικός.

Αγαπητέ μου, μή προσπαθής να βρής δικαιολογίες, ότι ο Θεός είαι παντού, και είναι, και εκεί μπορείς να ανοίξης τήν καρδιά σου σε προσευχή.  Έλα στο σπίτι Του.  Μέσα εκεί θα μεγαλώση η ευσέβειά σου και θα πλησιάσης τον Χριστό μας με πιό καθαρή συνείδησι και ψυχή.  Έλα, ακολουθήσετε το παράδειγμα τόσων άλλων που εκκλησιάζονται τακτικά, στήν ώρα τους και με την οικογένεία τους.